1. Czy 13sto-tysieczne miasto Golub-Dobrzyń jako Gmina Miasto reprezentowane przez Burmistrza może wziąć udział w projekcie (gmina jest u Nas w budynku na drugim piętrze).

UWAGA: Od naboru piątego (tj. od 16.09.2019) zmieniono zasady w zakresie podmiotów uprawionych do ubiegania się o dofinansowanie. Wnioskodawcą mogą być gminy z terenu województwa łódzkiego i kujawsko-pomorskiego działające samodzielnie albo w partnerstwie z organizacją pozarządową, przy czym pierwszeństwo w ubieganiu się o grant mają gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta do 20 tys. mieszkańców.

2. Jeżeli znajdą się chętni czy taka osoba może wziąć udział w jednym czy kilku modułach szkoleniowych?

Ta sama osoba może wziąć udział w kilku szkoleniach tematycznych. Pamiętać jednak należy, że co celów rozliczeniowych (tak w zakresie osiągnięcia wskaźników, jak i przelicznika finansowego na osobę) osoba ta będzie liczona tylko raz. W celach rozliczeniowo-sprawozdawczych liczone są bowiem PESELe.

3. Co z trenem szkoleniowym?

Gmina składając wniosek na realizację mikroprojektu jest zobowiązana przedstawić kadrę merytoryczną, która będzie prowadzić szkolenia. Są to tzw. instruktorzy kompetencji cyfrowych. Wymagania w stosunku do instruktorów zostały opisane w załączniku nr 2 do regulaminu konkursu. Preferuje się, aby funkcję instruktora powierzać osobie mieszkającej w danej gminie, np. pracownikowi biblioteki, nauczycielowi, pracownikowi domu kultury, itp. Instruktorzy odbędą kurs doskonalenia zorganizowany przez operatora oraz otrzymają dostęp do wszelkich narzędzi integracji, wymiany doświadczeń, scenariuszy szkoleń itp.

4. Ile godzin trwa szkolenie? (np. 2 razy po 6 godzin)? Ile dni i ile godzin maja trwać szkolenia? (czy musi być w weekend czy może być np. popołudniu w dni robocze?

Jedno szkolenie trwa 12 godzin zegarowych, przy czym podzielone jest na bloki tematyczne trwające średnio ok. 3 godzin zegarowych. Częstotliwość spotkań szkoleniowych, ich wymiar czasowy, dzień tygodnia oraz porę dnia określa wnioskodawca w sposób najbardziej optymalny dla grupy, którą planuje przeszkolić. Oznacza to, że szkolenia mogą być realizowane w sposób dowolny, przy czym nie należy rozdzielać bloków tematycznych.

5. Czy Gmina Miasto Golub-Dobrzyń typuje osobę do szkolenia, a później szkoli pozostałych uczestników?

Wnioskodawca (gmina) we wniosku aplikacyjnym przedstawia osobę/-y, która będzie prowadzić szkolenia (instruktora kompetencji cyfrowych). Osoba ta przejdzie kurs doskonalenia zorganizowany przez operatora oraz otrzymają dostęp do wszelkich narzędzi integracji, wymiany doświadczeń, scenariuszy szkoleń itp., a następnie przeprowadzi szkolenia dla uczestników (mieszkańców gminy).

6. Co z wynagrodzeniem dla osoby przeprowadzającej szkolenie dla uczestników? (kwota na godzinę?)

Instruktorzy kompetencji cyfrowych (osoby przeprowadzające szkolenie) mogą otrzymywać wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Nie ma określonej stawki godzinowej, przy czym stawka ta nie może odbiegać od stawek rynkowych, a jej uzasadnienie należy przedstawić we wniosku. Należy również pamiętać, że na wydatki związane z wynagrodzeniem dla instruktorów można przeznaczy do 40% kwoty grantu, a instruktor może prowadzić szkolenie z grupą max 12 osobową.

7. Gdzie mogą odbywać się zajęcia? (szkoły, biblioteka, )

Wnioskodawca sam określa miejsca realizacji szkoleń. Powinny znajdować się one w racjonalnym zasięgu komunikacyjnym uczestników szkolenia i są lub mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dobór miejsca szkolenia jest kryterium punktowanym w ramach oceny merytorycznej wniosku.

8. Czy przewidywany jest posiłek w trakcie prowadzenia zajęć? (w dniu szkolenia)

Wnioskodawca sam przewiduje taką możliwość. Zgodnie  z regulaminem konkursu wydatki na organizacje szkoleń (catering, materiały, wynajem Sali itp.) są kwalifikowalne przy czym mogą stanowić max 20% kwoty grantu.

9. Jaki czas realizacji projektu?

Mikroprojekt należy zrealizować w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od dnia ogłoszenia konkursu grantowego do dnia 30.09.2020. Rozpoczęcie realizacji mikroprojektu musi nastąpić w ciągu  2 miesięcy od podpisania umowy o powierzenie grantu. Rozpoczęcie realizacji mikroprojektu nie jest równoznaczne z terminem przeprowadzenia szkolenia, mikroprojekt może bowiem rozpoczynać się od działań przygotowawczych np. związanych z zakupem sprzętu czy przeprowadzeniem działań promocyjnych/rekrutacyjnych.

10. Gdzie należy przekazać sprzęt po zakończeniu projektu? (szkoły? -czy są jakieś specjalne wytyczne do jakiej szkoły)

UWAGA: Od naboru piątego (tj. od 16.09.2019) zmieniono zasady dotyczące przekazania sprzętu do szkół/ ośrodków doskonalenia nauczycieli, które uzyskały analogiczne wsparcie w ramach innych programów operacyjnych perspektywy 2014-2020. Szczegóły w tym zakresie zostały opisane w załączniku nr 3 do regulaminu konkursu grantowego nabór 5 – 6.

11. Co z trwałością projektu? ( jak długo sprzęt musi być w gminie np. na czas kontroli)?

Trwałość projektu wynosi 3 lata od zatwierdzenia raportu końcowego z realizacji projektu.

12. Czy są jakieś wytyczne w związku ze sprzętem dostępnym w sali szkoleniowej? (Na jakich komputerach maja się szkolić potencjalni chętni do udziału w szkoleniu?)

Nie ma szczegółowych wytycznych dotyczących wyposażenia sali szkoleniowej. Sprzęt stanowiący wyposażenie Sali szkoleniowej musi pozwalać na przeprowadzenie szkoleń zgodnie z zakres merytorycznym przedstawionym w scenariuszach załączonych do regulaminu konkursu grantowego.

13. Jakie są wytyczne do zakupu sprzętu, komputerów z pieniędzy uzyskanych z grantu?

Wytyczne dotyczące zakupu sprzętu zostały przedstawione w załączniku nr 3 do regulaminu konkursu grantowego.

14. Co obejmuje (np. jeśli miałabym 36 uczestników i mam wartość projektu 20tys 160 zł z czego budżet na laptopy wynosi 6.5 tys., rozumiem, ze dalsze fundusze grantu przeznaczone są na catering, materiały szkoleniowe, oraz informatyka przeprowadzającego szkolenie? Czy jeśli np.. udałoby mi się załatwić sale za darmo, czy tą kwotę za wynajem Sali można by dołożyć do zakupu komputerów? )

W Budżecie mikroprojektu może wystąpić maksymalnie pięć kategorii wydatków:

  • wydatki na promocję,
  • wydatki na zakup sprzętu),
  • wydatki na organizację szkoleń (catering, materiały, wynajem sali itp., z wyłączeniem wynagrodzeń),
  • wydatki na wynagrodzenia kadry instruktorskiej,
  • wydatki na administrację/zarządzanie mikroprojektem/szkoleniem.

Dla każdej kategorii wydatków określone zostały limity w zakresie kwoty grantu, które wynoszą:

  • wydatki na promocję – do 20% kwoty grantu,
  • wydatki na zakup sprzętu – do 40% kwoty grantu,
  • wydatki na organizację szkoleń (catering, materiały, wynajem sali itp., z wyłączeniem wynagrodzeń) – do 20% kwoty grantu,
  • wydatki na wynagrodzenia kadry instruktorskiej – do 40% kwoty grantu,
  • wydatki na administrację/zarządzanie mikroprojektem/szkoleniem – do 20% kwoty grantu.

Decyzję o tym jakie kategorie wydatków znajdą się w budżecie oraz jakie kwoty zostaną przeznaczone na daną kategorię w ramach ww. limitów podejmuje wnioskodawca.

15. Co się stanie w momencie, w którym zadeklarujemy we wniosku np. 100 osób, a uda się zrekrutować tylko 50?

W takim przypadku Grantobiorca zobowiązany jest dokonać zwrotu grantu w wysokości stanowiącej iloczyn kosztu jednostkowego uczestnika szkolenia i oraz liczby stanowiącej różnicę między zadeklarowaną we wniosku o grant liczbą osób a faktyczną liczbą unikalnych uczestników.

16. W jakim wieku muszą być uczestnicy projektu?

Uczestnikami szkoleń mogą być osoby, które w dniu przystąpienia do mikroprojektu ukończyły 25 rok życia oraz nie przekroczyły wieku 75 lat, zamieszkują lub są zameldowani na terenie gminy, na którym realizowany jest Mikroprojekt.

17. Jakie wykształcenie muszą mieć uczestnicy projektu?

Nie ma żadnych wymagań w zakresie wykształcenia uczestników projektu.

18. Co oznacza pojęcie unikalna osoba przeszkolona w ramach Mikroprojektu?

Unikalna osoba przeszkolona w ramach mikroprojektu to termin związany z określeniem wskaźnika rezultatu mikroprojektu będącego podstawą określenia budżetu projektu. Liczbę unikalnych osób określa się na podstawie numeru PESEL. Dla przykładu: w mikroprojekcie zaplanowano przeprowadzenie 5 szkoleń, w każdym szkoleniu uczestniczyć będzie 10 osób, a 5 osób weźmie udział w dwóch szkoleniach. Oznacza to, że liczba unikalnych osób przeszkolonych wyniesie 45, gdyż 5 osób które uczestniczyć będzie w dwóch szkoleniach może być policzonych tylko raz. Określając maksymalną kwotę grantu, o którą może ubiegać się wnioskodawca należy przyjmować liczbę unikalnych osób przeszkolonych (w tym przykładzie będzie to 45 osób) oraz maksymalną stawkę ryczałtową w wysokości 560 zł.

19. Co obejmuje udokumentowanie realizacji mikroprojektu?

Udokumentowanie realizacji mikroprojektu to wszystkie materiały i dokumenty, które potwierdzą przeprowadzenie działań zaplanowanych w ramach mikroprojektu, np. materiały szkoleniowe, ulotki informacyjne, dokumenty związane z szacowaniem wartości zamówienia, dokumenty związane z udzielaniem zamówień, dokumenty finansowe. Udokumentowanie realizacji mikroprojektu oznacza również wykonanie zdjęć/ filmików ze szkoleń czy innych działań zrealizowanych w ramach mikroprojektu.

20. Czy jest wskazana minimalna liczba uczestników szkoleń?

Minimalna wartość dofinansowania wynosi 15.000 zł. Maksymalny koszt na jednego uczestnika szkolenia wynosi 560 zł. Oznacza to, że minimalna liczba uczestników szkoleń w ramach mikroprojektu wynosi 27 osób (15.000 zł/ 560 zł).

21. Gmina uzyskała dofinansowanie na szkolenia w ramach wcześniejszego konkursu (konkurs nr POPC.03.01.00-IP.01-00-002/17). Czy może ubiegać się o dofinansowanie w bieżącym konkursie?

Tak. Gmina, które uzyskała dofinansowanie na szkolenia w ramach pierwszego lub drugiego konkurs (konkurs nr 1: POPC.03.01.00-IP.01-00-001/15, konkurs nr 2: POPC.03.01.00-IP.01-00-002/17), może aplikować o grant w ramach niniejszego konkursu. Z aplikowania wykluczone są tylko gminy, które uzyskały dofinansowanie w ramach bieżącego konkursu (konkurs nr 3: POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17).

22. Czy możliwy jest zakup gadżetów promocyjnych (np. kredki, smycze, odblaski, itp.) w ramach mikroprojektów grantowych „Gmina na czasie”?

Zgodnie z wytycznymi „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020” nie jest rekomendowana produkcja i dystrybucja przedmiotów promocyjnych typu gadżety do promocji projektów. Oznacza, to że wykorzystać tego typu przedmioty można tylko jako element wspierający inne działania, np. szkolenie. Przy tym należy dokonać takiej selekcji materiałów promocyjnych, aby były dobrze dopasowane do celu komunikacyjnego działania. Tak, więc tylko zakup materiałów ściśle związanych ze szkoleniem, np. notesy, długopisy, pendrive, itp., które stanowią pakiet szkoleniowy dla uczestników są wydatkiem kwalifikowalnym.

.

23. W jaki sposób należy wypełnić pole „Opis kalkulacji kosztu” w pkt. 12. Harmonogram rzeczowo-finansowy we wniosku o dofinansowanie mikroprojektu?

W kolumnie „Opis kalkulacji kosztu” należy wskazać produkt/usługę oraz sposób kalkulacji (ilość x stawka jednostkowa) tak, aby można było w sposób przejrzysty dokonać oceny racjonalności wydatku. Np. druk ulotek dwustronnych o formacie B5 w pełnym kolorze : 300 szt. x 1,00 zł = 300 zł, catering podczas 2-dniowego szkolenia (1 przerwa kawowa i obiad każdego dnia): 10 osób x 2 dni x 5 tur szkoleniowych x 40,00 zł = 4000 zł, koordynator projektu (10 miesięcy x stawka miesięczna = …….)

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontast